Parafia św. Jadwigi we Wschowie

Szukaj

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A

    

TADEUSZ LITYŃSKI

BISKUP ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI 

Zarządzenie dotyczące posług duszpasterskich
podczas epidemii

 

 

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. zarządzam co następuje:

1.      Eucharystia

a)     Wszyscy wierni mogą skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i w święta nakazane do odwołania.

b)     Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane publicznie w kościołach. Wierni są proszeni, aby nabożeństwa te odprawiali indywidualnie lub w rodzinach, bądź też uczestniczyli w nich przez środki społecznego przekazu.

c)     Przynajmniej raz w tygodniu -jeśli jest wolna intencja - należy we wszystkich parafiach odprawić Mszę św. w intencji dotkniętych pandemią: o pokój wieczny dla zmarłych, zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli.

d)     Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte (można wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji, jeśli są wierni, którzy będą się przed nim modlić). Zachęcać należy wiernych do modlitwy osobistej i korzystania z transmisji Mszy św. i innych celebracji liturgicznych za pośrednictwem mediów.

e)     W przypadku większej ilości wiernych przybyłych na Eucharystię, należy w pierwszej kolejności udzielić Komunii św. tym, którzy nie będą mogli wziąć udziału we Mszy św. Zaleca się też wyznaczenie stałych godzin udzielania Komunii św. poza Eucharystią.

f)       We wszystkich kościołach parafii proboszcz powinien zapewnić możliwość skorzystania w zakrystii z wody i mydła lub środka dezynfekującego oraz jednorazowych ręczników papierowych.

g.) W zakrystiach należy zwrócić szczególną uwagę na higienę oraz przechowywanie hostii i wina, przeznaczonych do konsekracji. Korporał, palka i puryfikaterz niech będą zmieniane i często prane.

h)      Każdy celebrans ma obowiązek starannie umyć ręce przed rozpoczęciem celebracji oraz po jej zakończeniu. Taki sam obowiązek ciąży na szafarzach pomagających w rozdzielaniu Komunii św.

i)       Przed rozpoczęciem liturgii należy pouczyć wiernych o następujących kwestiach:

-          Wierni i posługujący do Mszy św. powinni zajmować miejsca jak najbardziej oddalone od siebie.

-          Znak pokoju przekazuje się jedyni przez skinienie głową bez podawania rąk.

-          Należy zachęcić wiernych do przyjmowania Komunii św. na rękę, tłumacząc konieczność ochrony przed zakażeniem zarówno wiernych jak i szafarza, a zarazem umożliwić przyjmowanie Komunii św. do ust.

-          Wierni powinni przystępować do Komunii zachowując odstęp dwóch metrów od siebie nawzajem.

j)       O ile to możliwe, należy unikać koncelebracji. Jeśli jednak sprawuję się Mszę św. koncelebrowaną, przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja pozostawiona jest głównemu celebransowi. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.

k)      W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.

l)       Każdego dnia kontynuujmy śpiew suplikacji po błogosławieństwie kończącym każdą Mszę św.

2.       Sakrament pokuty i pojednania oraz praktyka żalu doskonałego

a)      Należy zatroszczyć się o zapewnienie codziennej okazji do spowiedzi, aby umożliwić wiernym skorzystanie z sakramentu, a zarazem zachować ograniczoną prawem liczbę 5 zgromadzonych osób.

b)      Należy poinformować wiernych o możliwości telefonicznego umówienia się z kapłanem na spowiedź świętą, pamiętając, że niedopuszczalne jest sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania przez telefon, list czy za pośrednictwem Internetu.

c)      Podczas spowiedzi należy zachować większą odległość (1,5-2 metry) między penitentem a spowiednikiem.

d)      Zaleca się korzystanie w tym celu z osobnej kaplicy, zakrystii lub wyznaczonego sektora w kościele, gdzie zapewniona jest dyskrecja, lub innego przestronnego, dobrze wentylowanego i dyskretnego miejscu (np. salki czy biura parafialnego). Gdy jest to niemożliwe można spowiadać w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.

e)      Należy pouczyć penitentów, aby w tym szczególnym czasienie łączyli spowiedzi z kierownictwem duchowym, ale ograniczyli się do krótkiego wyznania win. Także spowiednicy powinni udzielać krótkiej nauki oraz stosownej pokuty uwzględniającej wyjątkowe okoliczności.

f)      W niebezpieczeństwie zakażenia (np. od osoby mającej objawy przeziębienia) zagrażającym spowiednikowi lub penitentowi, a także w sytuacji niemożliwości zachowania odpowiedniej dyskrecji (np. sale szpitalne lub wspólne miejsca odbywania kwarantanny), nie jest wymagane od penitenta integralne wyznanie grzechów. W takich okolicznościach wystarczy ogólne przyznanie się do win, np. przez słowa spowiedzi powszechnej lub krótszą formułę czy gest skruchy, a kapłan może udzielić rozgrzeszenia, krótko pouczając penitenta o obowiązku wyznania grzechów ciężkich w sakramentalnej spowiedzi, gdy będzie to możliwe.

g)     W sytuacji, gdy nie ma dostępu do kapłana, wierni mogą odzyskać stan łaski uświęcającej poprzez akt żalu doskonałego, czyli wyrażenie skruchy z miłości do Boga. Taka skrucha, poprzedzona rachunkiem sumienia i postanowieniem poprawy, może być wyrażona prostą formułą (np. akt żalu: „Ach, żałuję za me złości...”). Żal doskonały powinien także zawierać w sobie szczery zamiar wyznania grzechów ciężkich w spowiedzi przy najbliższej okazji. Wskazane jest również podjęcie jakiegoś czynu pokutnego w ramach zadośćuczynienia za grzechy.

h)     Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego wielu penitentów równocześnie. Kapłan może udzielić ogólnego rozgrzeszenia bez indywidualnej spowiedzi tylko w niebezpieczeństwie śmierci. Po ustaniu takiego stanu, należy wyznać grzechy ciężkie podczas najbliższej spowiedzi.

i)       W obecnym czasie nie wolno organizować tzw. spowiedzi dekanalnych, a każdy kapłan spowiada wyłącznie we własnej parafii.

j)       Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.

3.        Chrzest

a)      Zaleca się odłożenie sakramentu chrztu, z wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci i innych ważnych powodów.

b)     Jeśli udzielenie chrztu nie może być przełożone, chrztu należy udzielać poza Mszą św. z uwzględnieniem limitu osób tworzących zgromadzenie i zasad higieny.

c)      Chrzest osób dorosłych należy skonsultować z Diecezjalnym Ośrodkiem Katechumenalnym.

4.        Bierzmowanie

Uroczystości związane z udzielaniem sakramentu bierzmowania zostają zawieszone do odwołania.

5.        Małżeństwo

Małżeństwo można pobłogosławić podczas Mszy św. lub poza nią z zachowaniem zasad celebracji podanych w punkcie 1. W przypadku przełożenia ślubu, pamiętać należy o ważności dokumentów: metryka chrztu i dokument USC - 6 miesięcy, protokół przedmałżeński - 1 rok.

6.       Komunia chorych, namaszczenie chorych i Wiatyk

a)      W szpitalach mogą posługiwać jedynie zatrudnieni tam kapelani, którzy przeszli stosowne szkolenie medyczne.

b)     Kapłan idący do domu chorego, który poprosił o posługę, powinien zabrać ze sobą parę jednorazowych rękawiczek i używać ich podczas obrzędu.

c)      Rękawiczki po zakończonym obrzędzie należy zmyć wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym i zutylizować.

d)      O ile to możliwe szafarz powinien używać maski ochronnej.

e)      Należy unikać uścisku dłoni z chorym, członkami rodziny i innymi osobami obecnymi w domu.

f)      W obecnej sytuacji Komunię św. do chorych czy umierających powinien zanosić jedynie duchowny.

7.       Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

a)      Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

b)      Po Wielkanocy:

-          Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.

-          Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

c)      Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

d)     Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

e)      Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.

8.       Pogrzeb

a) Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć wyłącznie do jednej stacji (III forma pogrzebu). Stację tę odprawia się na cmentarzu przy grobie w obecności najbliższej rodziny (z zachowaniem obowiązującego limitu 5 osób).

b)                 W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę.

c)     Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej.

d)     Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Można ją odprawiać również bez udziału ludu.

9.                  Inne

a)     Do dnia 11 kwietnia br. Kuria Diecezjalna będzie czynna w godzinach 9.00- 11.00. Prosimy, aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, a ewentualne osobiste wizyty wcześniej umówić.

b)                 Podobne zasady należy przyjąć w kancelarii parafialnej.

c)     Zasady pełnienia posługi duszpasterskiej w Wielkim Tygodniu zostaną określone oddzielnym dokumentem.

d)     W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore, przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.

e)     Proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszukiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Jest to wyraz naszej pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.

Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Żywię nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

Na czas wielkopostnych posług z serca błogosławię

 

 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z KOLEJNYM OGRANICZENIEM LICZBY UCZESTNIKÓW ZGROMADZEŃ

 

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

 

Z pasterskim błogosławieństwem, ✠Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)


 

     pj.wschowa.net.pl                                               Wschowa   2020.03.22.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

                           IV NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU A

 

1.     W Wielkim Poście zapraszamy naDrogi Krzyżowe w piątki tylko po Mszy wieczornej.  Nabożeństwa Gorzkich Żali  nie będzie.

2.     Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii zostały odwołane. Intencje zamówione ma godz. 9.00 będą odprawione wieczorem.

3.     Można nabyć  świece paschaliki na stół Wielkanocny w cenie 15 zł. Ofiary przeznaczone na wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

4.     Można zabrać do domu skarbonkę wielkopostną jako nasz dar wsparcia od juniora dla seniora, powinny to być ofiary z naszych wyrzeczeń. Skarbonki przynosimy na poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę.

5.     Zachęcamy do przeznaczenia 1% podatku na potrzeby CARITAS. Przy gazetach jest ulotka o możliwości wpłaty na budowę naszej świątyni z możliwością odpisania części kwoty. Instrukcja jest na odwrocie.

6.     Organizowane są 2 wyjazdy w Bieszczady i do Ziemi Świętej i Jordanii jak Bóg pozwoli. Szczegóły na plakatach

7.      Do nabycia Niedziela

8.      Za wszelkie ofiary złożone na tacę, na budowę czy przy innej okazji składamy serdeczne Bóg zapłać

 

DEKRET O POGRZEBACH
PODCZAS STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację związaną z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, niniejszym – z dniem 18 marca 2020 r. – zarządzam, że w całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć wyłącznie do jednej stacji (III forma pogrzebu). Stację tę odprawia się na cmentarzu przy grobie w obecności najbliższej rodziny (z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób). W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę.

Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej.

Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Można ją odprawiać również bez udziału ludu.

 

 

 

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

Zielona Góra, 17 marca 2020 r.

III NIEDZIELA W. POSTU A

DEKRET O POGRZEBACH
PODCZAS STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

Biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację związaną z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, niniejszym – z dniem 18 marca 2020 r. – zarządzam, że w całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć wyłącznie do jednej stacji (III forma pogrzebu). Stację tę odprawia się na cmentarzu przy grobie w obecności najbliższej rodziny (z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób). W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę.

Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej.

Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Można ją odprawiać również bez udziału ludu.

 

 

ks. Piotr Kubiak

Kanclerz Kurii

 

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

 

 

Zielona Góra, 17 marca 2020 r.

Znak: B1-2/20

 

 

 

 


 

 

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI  EPISKOPATU  POLSKI

12.03.2020

 

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

 

 Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

SŁOWO  BISKUPA  ORDYNARIUSZA DO WIERNYCH

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

W związku z ogłoszeniem w całej Polsce stanu zagrożenia epidemicznego zachodzi konieczność podjęcia odpowiednich środków ostrożności, które przyczynią się do zmniejszenia ryzyka zachorowań. Zachęcam więc wszystkich wiernych do przestrzegania zaleceń wydawanych w tej materii przez władze publiczne.

Sytuacje trudne, niosące zagrożenie dla całej społeczności, skłaniają nas do bardziej intensywnego zwrócenia się do Boga. W naszych parafiach nadal będą więc odprawiane msze św. i nabożeństwa wielkopostne, zgromadzenia wiernych nie mogą jednak przekraczać liczby 50 osób. Ograniczenie to obowiązuje również w przypadku sprawowania liturgii pogrzebowej, dlatego w celebracjach żałobnych powinni brać udział włącznie najbliżsi krewni osoby zmarłej Apeluję do wszystkich o przyjęcie ze zrozumieniem tego drastycznego ograniczenia, koniecznego z uwagi na istniejące ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

Mając na względzie tę nadzwyczajną sytuację, która większości wiernych uniemożliwi uczestnictwo w niedzielnej mszy św., udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od tego obowiązku. zachęcam do śledzenia korzystania z transmisji mszy św. niedzielnych w środkach społecznego przekazu, np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia. Ponadto o godz. 10.30 w lokalnym paśmie TVP3 i w Radiu Zachód będzie transmitowana msza św. z kaplicy katedralnej w Gorzowie Wlkp. W Internecie transmitowane będą również wszystkie msze św. i nabożeństwa odprawiane w diecezjalnym Sanktuarium w Rokitnie.

Do posługi duchowej wobec osób hospitalizowanych upoważnieni są wyłącznie kapelani zatrudnieni w konkretnym szpitalu.

W odpowiedzi na apel abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, każdego dnia o godz. 20.30 w kościołach bez udziału wiernych będą się modlić kapłani i osoby życia konsekrowanego. Wszystkich wiernych zapraszam, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności ze swoimi duszpasterzami.

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych w wyniku epidemii. Módlmy się również o zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli. Każdego dnia kontynuujmy śpiew suplikacji po błogosławieństwie kończącym każdą mszę św. „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie”.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

+Tadeusz Lityński Biskup Zielonogórsko-gorzowski

 

 

 

 

         pj.wschowa.net.pl                                               Wschowa   2020.03.15

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

                               III NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU A

 

1.      W Wielkim Poście zapraszamy na Drogi Krzyżowe w piątki  tylko po Mszy wieczornej.  Nabożeństwa Gorzkich Żali  nie będzie. Msze Święte będą jeszcze o godz. 9.30, 11.00,  12.30,  16.00 i 18.00.

2.      Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii zostały odwołane .

3.      Można nabyć  świece paschaliki na stół Wielkanocny w cenie 15 zł. Ofiary przeznaczone na wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

4.      Można zabrać do domu skarbonkę wielkopostną jako nasz dar wsparcia od juniora dla seniora, powinny to być ofiary z naszych wyrzeczeń. Skarbonki przynosimy na poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę.

5.      Zachęcamy do przeznaczenia 1% podatku na potrzeby CARITAS. Przy gazetach jest ulotka o możliwości wpłaty na budowę naszej świątyni z możliwością odpisania części kwoty. Instrukcja jest na odwrocie.

6.      Organizowane są 2 wyjazdy w Bieszczady i do Ziemi Świętej i Jordanii jak Bóg pozwoli. Szczegóły na plakatach

7.       Do nabycia Niedziela i Gość Niedzielny, zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

8.       Bardzo gorąco dziękujemy za sprzątanie naszej Świątyni za utrzymanie w czystości  za wystrój. Bóg zapłać.

9.       Za wszelkie ofiary złożone na tacę, na budowę czy przy innej okazji składamy serdeczne Bóg zapłać

 

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w nawiązaniu do Komunikatu bp. Tadeusza Lityńskiego, oraz Zarządzenia Episkopatu Polski informujemy że :

 

1. Została udzielona dyspensa dla wszystkich, którzy obawiają się zagrożenia związanego z epidemią, od obowiązku uczestniczenia w niedzielnych Mszach Świętych. Możliwość uczestniczenia we Mszy z naszej parafii na stronie internetowej naszej parafii o godz. 11.00 i 18.00. Można w tym czasie uczestniczyć w Mszy Świętej poprzez środki społecznego  przekazu, przyjmując Komunie Duchową( np. słowami pieśni:Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi…..). W naszej Parafii Msze Św. będą odprawiane według stałego porządku, . Pozostałe nabożeństwa są wstrzymane. Kapłani i szafarze rozdający komunię zachowają staranną higienę rąk. Przypominamy, że dozwolone jest przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Nie należy w tym czasie korzystać z kropielnic z wodą święconą. Znak pokoju w czasie Mszy Św. przekazujemy tylko skinieniem głowy, nie należy podawać ręki.   

2. Sakrament Spowiedzi będzie przed każdą Mszą Świętą zwyczajnie. Konfesjonały będą objęte staranną troską higieniczną. Prosimy nie odkładać spowiedzi na czas bezpośrednio poprzedzający Święta, lecz korzystać już teraz,   unikniemy w ten sposób kolejek i dużych zbiorowisk osób.

4. Zawieszamy działalność wszystkich grup parafialnych do odwołania i wszelką aktywność duszpasterską osób świeckich.

6) Kancelaria parafialna będzie czynna tylko we wtorki, prosimy jednak o zgłaszanie się tylko w pilnych i naglących przypadkach.

8) Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu bierzmowania zwolniona jest do odwołania ze "zbierania" podpisów do indeksu. Zawieszone zostaje do odwołania spotkania  dzieci do I Komunii, w tym czasie zadaniem dzieci i rodziców  pierwszokomunijnych jest codzienny wspólny pacierz wieczorny.

9) W razie potrzeby udzielenia sakramentu chorych lub przyjazdu do chorego z komunią świętą, czy spowiedzi – służymy zwyczajnie, jesteśmy do dyspozycji.

 

Przyjmijmy ze zrozumieniem te ograniczenia w związku z sytuacją, w jakiej wszyscy się znajdujemy.

 

 

Modlitwa na czas epidemii

 

Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze,

Wszechmogący Wieczny Boże,

który nie chcesz śmierci grzesznika,

lecz by się nawrócił i miał życie.

Daj zdrowie chorym

i odwagę tym, którzy im służą.

Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem

i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.

Niech Twoja łaska skruszy twarde serca

i podniesie ręce, co bezradnie opadają.

Zabierz strach i ześlij Twego Ducha,

gdy wołamy: Jezu, ufam Tobie!

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROKU A

       

          pj.wschowa.net.pl                                               Wschowa   2020.03.08.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

                               II NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU A

 

1.     W Wielkim Poście zapraszamy na Drogi Krzyżowe w piątki o godz. 17.00 dla Dzieci, a po Mszy wieczornej dla Wszystkich chętnych. Nabożeństwa Gorzkich Żali w Niedziele o godz. 17.00.

2.     Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii będziemy przeżywali w IV Niedzielę Wielkiego Postu (21.03-24.03). Przewodniczył rekolekcjom będzie Ks. Marek Zintara.

3.     W poniedziałek zapraszamy na spotkanie  Kręgu Biblijnego po Mszy wieczornej.

4.     Wspólnota Niewiast zaprasza na spotkanie we wtorek na Mszę wieczorną, po Mszy krótka adoracja i spotkanie w salce po adoracji.

5.     Dzisiaj  będzie zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Misji.

6.     Wspólnota Odnowy przy Klasztorze OO. Franciszkanów zaprasza na wieczór uwielbienia w środę 11.02.2020 od godz. 18.00. Szczegóły na plakacie.

7.     Serdecznie zapraszamy małżeństwa niesakramentalne do przeżycia rekolekcji wielkopostnych w Głogowie w terminie 3-5 kwietnia br. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżeństw, niezależnie od wieku, światopoglądu, wyznania, stażu małżeńskiego oraz skali trudności
z jakimi borykają się małżonkowie. Koszt pobytu to 180 zł od osoby (zakwaterowanie i posiłki). Miejsce rekolekcji : DOM „Uzdrowienia Chorych” w Głogowie. Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela: Ks. Rafał Zendran - Pl. Kolegiacki 10, Głogów,
tel. 722 322 122

8.      Organizowany jest wyjazd do Medjugorie od.21. czerwca do 1 lipca i od 28 lipca do 7 sierpnia 2020 r. Szczegóły na plakatach.

9.     Można nabyć  świece paschaliki na stół Wielkanocny w cenie 15 zł. Ofiary przeznaczone na wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

10. Można zabrać do domu skarbonkę wielkopostną jako nasz dar wsparcia od juniora dla seniora, powinny to być ofiary z naszych wyrzeczeń. Skarbonki przynosimy na poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę.

11. Zachęcamy do przeznaczenia 1% podatku na potrzeby CARITAS. Przy gazetach jest ulotka o możliwości wpłaty na budowę naszej świątyni z możliwością odpisania części kwoty. Instrukcja jest na odwrocie.

12.  Do nabycia Niedziela i Gość Niedzielny, zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

13.  Bardzo gorąco dziękujemy za sprzątanie naszej Świątyni za utrzymanie w czystości  za wystrój. Bóg zapłać.

14.  Za wszelkie ofiary złożone na tacę, na budowę czy przy innej okazji składamy serdeczne Bóg zapłać

 

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.